Consultanta Fiscala Consultanta Fiscala si legislatie in domeniu

 

Registrul operatorilor intracomunitari

Registrul operatorilor intracomunitari: se înfiinţează începând cu data de 1 august 2010 în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Registrul operatorilor intracomunitari care cuprinde toate persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectuează operaţiuni intracomunitare.

Operaţiunile intracomunitare pentru care este obligatorie înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari sunt:
- livrări intracomunitare de bunuri care au locul în România şi care sunt scutite de taxă potrivit prevederilor art. 143 alin. (2) lit. a) şi d) din CF;
- livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T în România;
- prestări de servicii intracomunitare efectuate de persoane impozabile stabilite în România în beneficiul unor persoane impozabile stabilite în Comunitate, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile;
- achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul în România;
- achiziţii intracomunitare de servicii, efectuate de persoane impozabile stabilite în Comunitate în beneficiul unor persoane impozabile stabilite în România;

Obligativitatea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari intervine:
- la data solicitării înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile şi persoanelor juridice neimpozabile, potrivit art. 153 sau 153 indice 1 CF, dacă intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare menţionate mai sus;
- înainte de efectuarea operaţiunilor intracomunitare amintite, de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 şi 153 indice 1 CF.

Cererea de înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari se depune la organul fiscal competent însoţită de documente doveditoare. Prin organ fiscal competent se înţelege organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana impozabilă sau în evidenţa căruia aceasta este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe.

În vederea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilii trebuie să depună, la organul fiscal competent, următoarele:
- formularul (095) „Cerere de înregistrare în /radiere din Registrul operatorilor intracomunitari”;
- certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatea competentă din România, ale tuturor asociaţilor, cu excepţia societăţilor pe acţiuni, şi ale administratorilor;
- în cazul în care, în certificatele de cazier judiciar este înscrisă punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de oricare dintre asociaţi sau administratori, contribuabilii trebuie să prezinte documente, eliberate de organele de urmărire penală, din care să rezulte dacă acţiunea penală este sau nu este în legătură cu operaţiunile care intră sub incidenţa art. 158 indice 2 alin. (1) din CF;
- în cazul în care, în certificatele de cazier judiciar sunt înscrise infracţiuni, contribuabilii vor prezenta copiile hotărârilor judecătoreşti prin care au fost stabilite respectivele infracţiuni, precum şi documentul emis de serviciul/compartimentul juridic din cadrul direcţiei finanţelor publice coordonatoare a organului fiscal competent, sau, după caz, din cadrul ANAF, în cazul marilor contribuabili, din care să rezulte dacă infracţiunea este sau nu în legătură cu operaţiunile prevăzute la art. 158 indice 2 alin. (1) din CF.

Persoanele fizice care solicită înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari depun certificatul de cazier judiciar propriu.

Important!
Contribuabilii care solicită înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari de la data înregistrării în scopuri de TVA trebuie să depună, la organul fiscal competent, cererea de înscriere odată cu „Cererea de eliberare a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru comercianţii care se înregistrează în scopuri de TVA de la înfiinţare” sau, după caz, cu declaraţiile de înregistrare fiscală/ de menţiuni prin care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153 indice 1 CF.

Cererea de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari se depune la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Aprobarea sau respingerea motivată a cererii de înscriere se va dispune în termen de 10 zile în cazul persoanelor care solicită înregistrarea în scopuri de TVA şi de îndată pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte începând cu data comunicării de către organul fiscal competent a deciziei emise în acest sens.

Operatorii economici care intenţionează să desfăşoare după data de 1 august operaţiuni intracomunitare care intră sub incidenţa art. 158 indice 2 CF, trebuie să solicite organelor fiscale competente înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari.

Pentru cererile depuse şi aprobate până la data de 1 august 2010, data înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari va fi 1 august 2010. În cazul cererilor depuse după 1 august 2010, data înregistrării va fi data comunicării deciziei de către organul fiscal competent.
Solicitările de înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari se depun la organele fiscale competente începând cu data publicării OUG nr.54/2010, respectiv 23.06.2010.

Nu pot fi înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari:
- persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA;
- persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în mişcare o acţiune penală şi/sau au înscrise în cazierul judiciar infracţiuni în legătură cu operaţiuni intracomunitare.

Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari se face prin decizie emisă de organul fiscal competent, la cererea persoanelor impozabile sau din oficiu în următoarele cazuri:
- persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile figurează în lista contribuabililor declaraţi inactivi potrivit legii,
- persoanele impozabile se află în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului;
- persoanele impozabile înregistrate conform art. 153 sau 153 indice 1 din CF, în anul următor înscrierii în registru nu au mai efectuat operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 158 indice 2 alin (1) CF;
- persoanele înregistrate în scopuri de TVA solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit legii;
- persoanele impozabile au ca asociat sau administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în mişcare acţiunea penală în legătură cu operaţiuni intracomunitare.

Important!

Persoanele care nu figurează în Registrul operatorilor intracomunitari nu au un cod valabil de TVA pentru operaţiuni intracomunitare, chiar dacă acestea sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 şi 153 indice 1 din CF.

Începând cu data de 1 august 2010, pentru realizarea schimbului de informaţii în domeniul TVA cu statele membre ale UE, vor fi utilizate informaţiile din Registrul operatorilor intracomunitari.

Extinderea măsurilor de simplificare (taxare inversă) şi la livrarea de bunuri din următoarele categorii: cereale, plante tehnice, legume, fructe, carne, zahăr, făină, pâine şi produse de panificaţie, în condiţii ce vor fi stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea preşedintelui ANAF.

Măsurile de simplificare menţionate mai sus se aplică începând cu a 10-a zi următoare comunicării de către Consiliul Uniunii Europene a aprobării derogării pentru aplicarea acestora, până la data de 31 decembrie 2011 .

Data comunicării derogării menţionate mai sus de către Consiliul Uniunii Europene va fi publicată de către Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul său oficial, www.mfinante.ro.

sursa ANAFComentariiComentariile sunt interzise la blogurile neactualizate mai mult de 90 de zile
 

iPartyRadio.com: Where The World Comes To Party

Magazin naturist
 
   
Powered by www.ablog.ro
Termeni si Conditii de Utilizare