Consultanta Fiscala Consultanta Fiscala si legislatie in domeniu

 

Procedura de eliberare a certificatelor de atestare fiscală pentru persoane fizice

Ordin nr. 752 din 11/05/2006

privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora

Art. 15. - Certificatul care atestă îndeplinirea obligaţiilor de plată la buget a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri, denumit în continuare certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice , se eliberează de organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, potrivit legii, în următoarele situaţii:

a) la solicitarea contribuabililor persoane fizice, pe baza cererii de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice;

b) în situaţia în care contribuabilul îşi schimbă domiciliul fiscal.

Art. 16. - Prin organ fiscal competent se înţelege organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal, pentru persoanele fizice cu domiciliul fiscal în România, sau organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru persoanele fizice fără domiciliul fiscal în România.

Art. 17. - Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice poate fi utilizat pe o perioadă de 90 de zile de la data eliberării acestuia.

Art. 18. - Contribuabilii pot folosi certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice ori de câte ori este nevoie, în copii legalizate, în condiţiile legii.

Art. 19. - Eliberarea certificatului de atestare fiscală pentru persoane fizice este supusă taxelor de timbru, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 20. - (1) Eliberarea certificatului de atestare fiscală pentru persoane fizice se face de organul fiscal pe baza datelor din evidenţa fiscală a organului fiscal competent şi cuprinde creanţele fiscale exigibile, existente în sold în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, denumită lună de referinţă, şi neachitate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală. În primele 5 zile lucrătoare ale lunii se emit certificate de atestare fiscală pentru persoane fizice, în care se menţionează creanţele fiscale exigibile, existente în sold la sfârşitul lunii anterioare lunii de referinţă şi neachitate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

(2) Se va urmări depunerea la zi a tuturor documentelor şi informaţiilor la care contribuabilul este obligat, potrivit legii.

(3) De asemenea, se vor urmări deciziile de impunere pentru plăţi anticipate şi se va consulta fişa analitică pe plătitor a contribuabililor (emisă atât de aplicaţia GOTICA, cât şi de aplicaţia SIAC, după caz, pentru contribuabilii care sunt înregistraţi ca plătitori de salarii şi/sau TVA).

Art. 21. - Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice va cuprinde două secţiuni, respectiv:

a) secţiunea A "Obligaţii de plată pe categorii de venituri realizate sau estimate, după caz";

b) secţiunea B "Alte menţiuni".

Art. 22. - (1) La secţiunea A se vor menţiona:

a) obligaţiile de plată restante pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuţie şi alte venituri bugetare ;

b) obligaţii fiscale accesorii.

(2) Nu se înscriu la secţiunea A sumele reprezentând creanţe fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condiţiile art. 184 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14-15 din Legea nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, precum şi sumele reprezentând amenzi contravenţionale pentru care s-au formulat plângeri în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 23. - (1) La secţiunea B se vor face alte menţiuni, după cum urmează:

a) actul prin care s-au acordat înlesniri la plată, după caz, precum şi cuantumul sumelor ce fac obiectul acestora;

b) actul prin care s-a dispus suspendarea actului administrativ fiscal şi/sau a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, după caz, precum şi cuantumul sumelor ce fac obiectul acestuia;

c) decontul de TVA cu sume negative şi opţiune de rambursare, precum şi cuantumul sumelor ce fac obiectul acestuia;

d) alte acte care generează suspendarea obligaţiilor de plată, precum şi cuantumul sumelor ce au făcut obiectul acestora;

e) alte menţiuni.

(2) Cererile de restituire şi de compensare se vor soluţiona de organul fiscal înainte de eliberarea certificatului de atestare fiscală pentru persoane fizice.

Art. 24. - Cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane fizice se soluţionează în maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrare.

Art. 25. - Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice va avea înscrise în mod obligatoriu numărul de înregistrare, data eliberării, perioada de utilizare şi numele şi semnătura persoanei împuternicite a organului fiscal.

Art. 26. - Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice se întocmeşte în 3 exemplare, din care:

a) două exemplare originale se vor transmite contribuabilului sau persoanelor împuternicite de acesta, în baza cererii depuse la organul fiscal;

b) al treilea exemplar original se păstrează la organul fiscal emitent.ComentariiComentariile sunt interzise la blogurile neactualizate mai mult de 90 de zile
 

iPartyRadio.com: Where The World Comes To Party

Magazin naturist
 
   
Powered by www.ablog.ro
Termeni si Conditii de Utilizare